– Prom do Kultury

AKTUALNOŚCI
Jest nam miło poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt “Prom Do Kultury” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. W procesie naboru złożono 232 wnioski. Nasz wniosek został oceniony bardzo wysoko, zajmując wysokie 3. miejsce.
Poprzez pobudzenie aktywności społecznej chcemy m.in. wzmocnić aktywną postawę liderów i uczestników życia społecznego, promować wzorce społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży, zwiększyć zaangażowanie lokalnych artystów oraz animatorów i wolontariuszy w działania naszej instytucji. Realizacja projektu będzie miała również ważny aspekt społeczny, polegający na integracji różnych środowisk społecznych poprzez tworzenie wspólnych projektów, walkę z wykluczeniem grup defaworyzowanych oraz budowanie i moderowanie dialogu społeczności lokalnej.
Zadanie pn. “Prom do Kultury” jest projektem II etapowym. Realizacja pierwszej części zadania będzie miała na celu przeprowadzenie partycypacyjnej diagnozy identyfikującej zasoby oraz oddolne, samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Nozdrzec. Diagnoza ma służyć aktywnemu zaangażowaniu w działania różnych grup społecznych, co pozwoli na rozpoznanie nowych możliwości współpracy ze społecznością lokalną. Badania jakościowe i ilościowe będą stanowiły żywy oraz rzetelny przekaz informacji. Dzięki temu raport będzie zrozumiały i przydatny dla osób nieuczestniczących bezpośrednio w procesie jego tworzenia, pragnących włączyć się w późniejsze działania w ramach projektu “Prom Do Kultury”. Wyniki raportu pozwolą również na przygotowanie mapy zasobów kulturotwórczych oraz potrzeb kulturalnych społeczności. W oparciu o raport Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu opracuje zasady na podstawie, których wybranych zostanie od 3 do 7 oddolnych inicjatyw społecznych, które zostaną zrealizowana w ramach II etapu programu.
Back to top